Federal State Budgetary Scientific Institution
Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
SHICRA SB RAS

The Yakutsk array team 2021

Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS, Yakutsk, Russia

Scientific staff:

A.V. Glushkov, A.A. Ivanov, S.P. Knurenko, A.D. Krasilnikov, L.T. Ksenofontov, K.G. Lebedev, S.V. Matarkin, V.P. Mokhnachevskaya, I.S. Petrov, A.V. Sabourov, I.Ye. Sleptsov, L.V. Timofeev

Engineering staff:

E.A. Atlasov, N.G. Bolotnikov, N.S. Gerasimova, N.A. Dyachkovskiy, O.N. Ivanov, G.G. Struchkov, B.B. Yakovlev

IT infrastructure & RnD unit:

I.A. Kellarev, I.V. Ksenofontov, N.I. Neustroev, A.S. Proshutinsky